Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży, w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodał: kw Data: 2020-11-16 13:54:02 (czytane: 1878)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w msc. Pacanów

Znak: IGPM.6840.3.2020                                                                                  Pacanów dn. 16.11.2020 r.

 

                                                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.
 

Oznaczenie nieruchomości: 

 1. Nr działki- 782/2
 2. Powierzchnia- 0,2400 ha
 3. Położenie- Pacanów, obręb 0001
 4. Własność- Gmina Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.5.2020 z dnia 02.03.2020 r.
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów oznaczona jako działka rolna, niezabudowana
 6.  Opis nieruchomości- działka rolna
 7. Termin zagospodarowania nieruchomości- nie dotyczy
 8. Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach-

·         działka nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej

·         nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami wobec osób trzecich

 1. Cena wywoławcza nieruchomości- 7850,00 zł ( podlega zwolnieniu z podatku Vat)
 2. Wysokość wadium- 785,00 zł
 3. Daty poprzednich przetargów: brak

 

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15, w dniu 18.12.2020 r. w Sali konferencyjnej, piętro II, godz. 1100.

 

Warunki przetargu:

Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na podstawie przepisów art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, ze zm.) oraz Uchwały nr XXI/111/16 Rady Gminy Pacanów z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza tytułem: dane wpłacającego, wadium za dz. nr 782/2  w Pacanowie, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, w taki sposób, aby najpóźniej  w dniu 14 grudnia 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów.

 Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

 1. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna należy przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości( dowód osobisty lub paszport), w przypadku gdy nabycie ma nastąpić dla pozostających w związku małżeńskim do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 2.  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego ( wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
 3. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
 5. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 82 8517 0007 0040 0400 0172 0073 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój.
 6. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów.
 7. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8.  Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.
 10. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie   Miasta  i Gminy Pacanów, pokój nr 205, telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy Urzędu.
 11. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, tablicach ogłoszeń w miejscowości Pacanów oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

 Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław SkopOBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1.       Administratorem Państwa danych jest Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie (adres: ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów nr tel.: 41 376 54 03 adres e-mail: ug@pacanow.pl

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6.       Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8.       Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

9.       Państwa dane nie będą przekazane podmiotom zewnętrznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie o sprzedaży, w formie przetargu ustnego nieograniczonego

autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów ...