Wiadomości - Aktualności

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pacanowie - w rygorze sanitarnym!

Dodał: administrator Data: 2020-11-03 13:14:08 (czytane: 1754)

W dniu 27 października 2020 r. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Pacanowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej A. Czub powitał obecnych na sesji radnych, burmistrza miasta i gminy – W. Skopa,  skarbnik miasta i gminy – D. Adamczyk, radcę prawnego – T. Sikorę.  Zapoznał z  projektem porządku obrad i zapytał o uwagi. Uwag do porządku obrad nie wniesiono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. W dalszej części burmistrz W. Skop złożył obszerne sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, składając równocześnie informację na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy oraz na temat funkcjonowania tut. Ośrodka zdrowia w czasie pandemii.  Po krótkiej dyskusji, min. w kwestii funkcjonowania tut. Ośrodka zdrowia sprawozdanie  przyjęto jednogłośnie. Następnie St. Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej złożył sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej między sesjami, które zostały przyjęte jednogłośnie natomiast M. Kumoń – przewodniczący komisji rolnictwa złożył sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych RM –  za wyjątkiem komisji rewizyjnej, które radni przyjęli również jednogłośnie.

W pkt. Interpelacje – nie wpłynęły pisemne zgłoszenia.

Następnie radni rozpatrzyli i jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r. W kolejnym punkcie rozpatrzono i przyjęto sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych za I półrocze br.

W kolejnym punkcie porządku obrad „Podjęcie uchwał” podjęto szereg uchwał min.: w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2020 r.,. ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 361070T ul. Krótka  w kierunku ul. Radziwiłłówka, wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z brakiem osób  uprawnionych, wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części dachu budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, zmiany uchwały Nr LIII/283/18  RG Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów, zmiany uchwały Nr XVII/102/19 RM z dnia 31.XII.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

W dalszej części obrad poruszono sprawy różne.  Radny St. Serafin zwrócił się w sprawie pilnego remontu hydroforni w Kwasowie, ponieważ w bloku mieszka 15 rodzin. Burmistrz W. Skop wyjaśnił, że hydrofornia będzie naprawiona, ale obecnie oczekujemy na odszkodowanie z ubezpieczenia, a koszt naprawy to ok. 30 tys. zł.

Następnie radni odnieśli się do wniosku radnej H. Komasara w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli we wnioskowanym przez nią zakresie. W wyniku głosowania radni przyjęli powyższy wniosek.

Następnie poruszono sprawę remontów dróg min. łącznika od Radziwiłłówki do ul. Beszowskiej. Burmistrz wyjaśnił, że łącznik ten będzie wykonywany równocześnie z drogą na ul. Krótkiej i obie te drogi będą finansowane ze środków z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych. Został złożony stosowny wniosek do w/w Funduszu o dofinansowanie modernizacji w 2021 r.  Burmistrz W. Skop poinformował radnych, że w Urzędzie Miasta i Gminy trwa kontrola kompleksowa Najwyższej Izby Kontroli. Objęto nią zadania w obszarze szeroko rozumianej infrastruktury drogowej w latach 2016-2020. Ponadto jest prowadzony audyt zewnętrzny gospodarki finansowej samorządu.     

Na tym posiedzenie zakończono.

 59_Sesja.jpg

/Serwis informacyjny UMiG/

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

"Pod biało-czerwoną" - zachęcamy do udziału w akcji

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego...