Wiadomości - Aktualności

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2016 roku

Dodał: MR Data: 2016-01-11 13:30:11 (czytane: 2230)

Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

1.”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2016 roku” zgodnie z Uchwałą Nr XVII/80/2015 Rady Gminy Pacanów  z dnia 17 listopada 2015r w sprawie przyjęcia programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  w 2016 roku stanowi kwota 50.000,00zł (słownie pięćdziesiąt  tysięcy).

2. Zasady przyznawania dotacji: w odniesieniu do ww. zadania oferty winny być przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oraz Uchwała Rady Gminy Pacanów Nr XVII/89/04 z dnia 25.02.2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

3. Miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe Stowarzyszenia GLKS Zorza Tempo, obiekty szkolne lokalnych placówek, inne spełniające warunki wymagane do prowadzenia tego typu działalności.

4. Termin realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 6,poz.25 z 2011 roku).

5. Oferty: zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, p.101 lub pocztą(licz się data wpływu) na adres: urząd Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15 , 28-133 Pacanów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta realizacji zadania publicznego-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w terminie  do 1 lutego 2016 roku.
 
6. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop