Wiadomości - Aktualności

Informacja o projekcie "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia"

Dodał: administrator Data: 2021-03-08 10:52:13 (czytane: 1208)

 Logo_UE.jpg

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków w m. Słupia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 6 037 149,04 zł

Wartość dofinansowania: 3 171 611,47 zł

Generalnym Wykonawcą inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków w m. Słupia”  jest Firma METABEX Robert Cieśla z siedzibą  ul. Diamentowa 5, 26-026 Morawica. Łączny koszt realizacji robót budowlanych zgodnie z podpisaną w dniu 5.12.2019r. z Wykonawca umową to kwota 5 995 504,04 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia” powadzi: Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, Ul. Wincentego Witosa 103B/4.

Zakres projektu  obejmuje w szczególności:

a)    likwidację (rozbiórkę) istniejącego placu składowania odpadów,

b)   remont, modernizację  i przebudowę istniejących obiektów oczyszczalni wraz z wyposażeniem w tym;

-  modernizacje pompowni ścieków,

-  modernizacja i remont budynku techniczno-socjalnego,

-   przebudowę i modernizację reaktora biologicznego w tym: przebudowę  istniejących komór reaktora biologicznego I-go ciągu technologicznego), remont i wyposażenie II-go ciągu technologicznego reaktora biologicznego ,

-  modernizacje stacji dmuchaw,

- modernizację i przebudowę punktu zlewnego ścieków dowożonych (m.in.  doposażenie w zatapialne mieszadło średnioobrotowe i automatyczną kontenerową stację zlewną zapewniającą hermetyzację zrzutu, identyfikację  dostawców oraz kontrolę ilości  i jakości ścieków dowożonych; wykonanie nowych otworów konstrukcyjnych w stropie zbiornika),

- modernizacja tacy najazdowej przyległej do punktu zlewnego (m.in. montaż nowego wpustu liniowego kierującego wszystkie rozlane ścieki do kanalizacji oczyszczalni),

c)    budowę nowych obiektów w tym;

- budowę zbiornika retencyjnego wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym połączonego grawitacyjnie z komorą czerpną istniejącej pompowni,

- budowę zbiornika osadu na drodze granulacji i budynku odwadniania i higienizacji osadu wraz  kompletną  instalacją technologiczną, silosem na wapno i  instalacjami,

- budowę wiaty czasowego gromadzenia osadu,

d)   przebudowę i budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej - sieci między obiektowych,

e)    modernizację i rozbudowę istniejącego systemu AKPiA,

f)    dostosowanie istniejącego układu zasilania w energię elektryczną do docelowego zapotrzebowania mocy oczyszczalni, w tym budowę nowej rozdzielni głównej oczyszczalni, budowę nowych linii kablowych zasilających do poszczególnych obiektów, sieci , instalacji elektrycznych i sterowniczych,

g)   wymianę istniejącego agregatu prądotwórczego na agregat prądotwórczy wyposażony w układ samoczynnego załączania rezerwy SZR, o mocy zapewniającej podtrzymanie pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji (oświetlenie i ogrzewanie) niezbędnych do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków,

h)   przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do oczyszczalni z placem manewrowym, wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, nasadzenie zieleni,

i)     wymianę istniejącego ogrodzenia oraz budowę nowego ogrodzenia,

j)     dostawę wyposażenia oczyszczalni ( w tym między innymi: sprzętu ratunkowo-ochronnego) oraz  oznakowanie obiektów i armatury.

 UE_logo.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Już nigdy nie zapomnisz Kiedy odbiór śmieci - bezpłatna aplikacja dla mieszkańców!

Gmina Pacanów wychodzi z pomocą mieszkańcom w zakresie segregacji odpadów komunalnych. Skorzystaj z aplikacji z harmonogramem odbioru...