Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 9 lutego 2023 r. o godz. 10.00

Dodał: administrator Data: 2023-02-02 08:08:59 (czytane: 422)

Pacanów  2023.02.01.
Znak: OSO. 0002.2.2023

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z p. zm.) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Miasta  i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 9 lutego 2023 r. Sesję Rady Miejskiej  w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i Gminy w Pacanowie.
Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5. Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Pacanów za 2022 r.
8. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Problemowych RM  w Pacanowie na 2023 r. – podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2023-2030.
b) zmian w budżecie gminy na 2023r,
c) nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
d) zmiany uchwały XLIII/247/22, z dnia 25.II.2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022-2024.
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,
f) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2023 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów,
g) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów w oparciu o ustawę – Prawo oświatowe do placówek oświatowych,
h) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów,
i) zmiany załącznika do Uchwały IV/31/2018 RG Pacanów, z dnia 28 grudnia 2018 r. Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
j) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania i w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
k) szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,
l) przyjęcia przez Gminę Pacanów Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zwrot podatku akcyzowego I półrocze 2023 r.

W dniach od 1 do 28 lutego 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów przyjmowane będą wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego...