Wiadomości - Aktualności

PODATKI LEKKO W GÓRĘ. OKOŁO 10 MLN ZŁOTYCH NA GMINNE INWESTYCJE - BUDŻET NA 2023 ROK UCHWALONY!

Dodał: administrator Data: 2023-01-04 08:44:16 (czytane: 560)

W dniu 30.12.2022 roku zebrała się Rada Miejska w Pacanowie na ostatniej sesji roboczej w mijającym roku.

Poza procedowaniem kilku uchwał dotyczących bieżących zmian w budżecie gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dostosowania gospodarki odpadami do zmian ustawowych Radni najwięcej czasu poświęcili projektowi budżetu miasta i gminy Pacanów na rok 2023. Dyskusję w ramach Rady nad jej założeniami prowadzono już od 28.11.2022 na posiedzeniach komisji i na sesjach Rady Miejskiej. Kluczowe założenia projektu budżetu przygotowanego przez skarbnika Dorotę Adamczyk i burmistrza Wiesław Skopa to: podwyżka podatków na poziomie 5%, wysoki budżet inwestycyjno-remontowy, jak na czasy, w których przyszło i przyjdzie nam żyć.

,,… jestem zadowolony z osiągniętego porozumienia z Radą Miejską w kwestii zatwierdzenia budżetu na rok 2023. To kolejny rok licznych wyzwań jakie stoją przed naszym samorządem, wysoką inflacją, drożyzną inwestycji i remontów oraz nie malejącymi oczekiwaniami mieszkańców – wyborców. Utrzymujemy w ryzach zadłużenie inwestycyjne. Na koniec 2021 roku wyniosło ono 8,1 miliona złotych (19%), a na dzień 31.12.2022 roku spadło do 6,7 miliona złotych (12,13% dochodów planowanych na rok 2023). Rok 2023 chcemy obniżyć kredyt inwestycyjny do poziomu 4,9 miliona złotych. Dzięki solidarnej współpracy z kolegami Radnymi udało się także wypracować pokaźny budżet inwestycyjno-remontowy…” – ocenił burmistrz Wiesław Skop.

Po szerszej analizie na posiedzeniach komisji i krótkiej dyskusji w ramach sesji Radni zatwierdzili budżet na 2023 rok (stosunkiem głosów 10 za i 3 wstrzymujące się).

Burmistrz podziękował im za zgodną współpracę i zatwierdzenie budżetu bez przewlekania sprawy. W trakcie bowiem obrad pojawił się wniosek Radnej Henryki Komasary o zdjęcie z porządku sesji projektu budżetu do dalszego procedowania. Wniosek ten nie uzyskał jednak wymaganej większości.

Poniżej prezentujemy stan dochodów i wydatków budżetowych oraz poziom zadłużenia gminy w 2023 roku:

Dochody ustalono na 29.025.092 zł, natomiast wydatki na kwotę 30.035.700 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami pokryta zostanie przychodami z nadwyżek i wolnych środków budżetowych ustalonych na koniec grudnia 2022 roku. Oznacza to, że gmina nie będzie musiała zaciągnąć kredytu długoterminowego w 2023 roku.

Największe pozycje dochodów gminy:

1. Dotacja na zadania opieki społecznej: 726.802 zł.

2. Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa: 6.739 mln zł.

3. Subwencja oświatowa: 7.116 mln zł.

4. Dochód od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek: 6.275 mln zł. (w tym podatek rolny i leśny : 1.745 mln zł).

5. Dochody przeznaczone na inwestycje około 10 mln zł.

Największe pozycje wydatków to:

1. Wydatki na oświatę gminną:  13.076 mln zł

2. Pomoc społeczna: 2.248 mln zł ( w tym 750 tyś. zł na utrzymanie domów pomocy społecznej.

3. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dostawa wody, odbiór ścieków i śmieci, odpadów stałych, oświetlenie dróg: 6.374 mln zł (w tym na budowę kanalizacji 4 mln zł)

4. Administracja gminna oraz zadania rządowe realizowane przez gminę: 5.345 mln zł (w tym funkcjonowanie urzędu: 4.380 mln zł).

5. Na utrzymanie dróg gminnych ( w tym remonty i inwestycje): 1.500 mln zł.

6. Na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego: 658 tys. zł (w tym dotacja dla ECB 450 tys. zł i na bibliotekę gminną 208 tys. zł )

7. Kultura fizyczna: 1 mln zł (w tym dofinansowanie budowy na stadionie 900 tys. zł)

8. Na obsługę zadłużenia inwestycyjnego: 800 tys. zł.

9. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 900 tys. zł (w tym 500 tys. zł na zakup samochodu bojowego dla OSP Oblekoń)

10. Gospodarka mieszkaniowa: 621 tys. zł

Poziom zadłużenia gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 rok:  4,9 mln zł.

Dopuszczalny przez prawo finansowe poziom zadłużenia gminy to 60% dochodów rocznych, co w przypadku Gminy Pacanów stanowi w 2023 r. kwotę około 18 mln zł.

Zatwierdzone dochody Gminy Pacanów na rok 2022 wynoszą:  29.025 mln zł, zatem 4.900 mln zł kredytu inwestycyjnego jest zadłużeniem prawnie dopuszczalnym i bezpiecznym. Spłata kredytu odbywa się w systemie rocznym w kwotach nie mniejszych niż 1 mln zł na rok budżetowy. Dla porównania podajemy zadłużenie na początku tej kadencji (01.01.2018 r.) które wynosiło 35,37 %.

46_Sesja1.jpg

46_Sesja2.jpg

 46_Sesja3.jpg

 46_Sesja4.jpg

 46_Sesja5.jpg

 46_Sesja6.jpg

 46_Sesja7.jpg

 46_Sesja8.jpg

/Serwis Informacyjny UMiG/