Pacanów - wiadomości-informacje

e-świętokrzyskie


naglowek_kolor_v_m1_2010_12_21.jpg

Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy czy Powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.

Jednocześnie trzeba powiedzieć, że założenia tego projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwi samorządom Województwa Świętokrzyskiego pełna realizacją zadań wynikających z tej ustawy.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

logo_rii_jst___kolor.jpg

Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ). Partnerami Projektu są jednostki administracji samorządowej - powiaty i gminy Województwa Świętokrzyskiego.
Koszt projektu wynosi 25 mln zł . Do refundacji przewidziane jest w 85% (21,25 mln zł);
Koszty ponoszone będą na 3 poziomach – wojewódzkim (kwota 5,15 mln zł), powiatowym (łącznie kwota 12,04 mln zł), gminnym (102 gminy; łącznie kwota 7,81 mln zł)
Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)” obejmuje działania mające na celu stworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej dla Województwa Świętokrzyskiego, czyli budowę regionalnej infrastruktury organizacyjno – technicznej danych przestrzennych, uwzględniającej zalecenia europejskiej dyrektywy INSPIRE. Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.
Odbiorcami informacji przestrzennej udostępnianej przez system są w pierwszej kolejności jednostki administracji publicznej, a w szczególności jednostki administracji samorządowej na poziomach: województwa, powiatu i gminy. Innymi spodziewanymi użytkownikami systemu są: uczelnie, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje i agencje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy regionu.
Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa reprezentowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), reprezentujący poprzez formułę konsorcjum pozostałych jego Beneficjentów, czyli jednostki administracji samorządowej powiatów oraz gmin.
Od strony technicznej istotą rozwiązań systemu jest planowane zastosowanie nowoczesnych, sprawdzonych technologii w zakresie przetwarzania danych przestrzennych, gwarantujących bezpieczeństwo i sprawność systemu oraz zastosowane innowacyjnego podejścia w kreowaniu nowych zasobów informacji (danych) przestrzennej przez rozbudowane funkcje analityczne systemu. SIPWŚ z założenia ma się charakteryzować ścisłymi powiązaniami z bazami danych Krajowego Systemem Informacji o Terenie (KSIT), prowadzonymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Starostów Powiatowych i Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, realizującym zadania z zakresu służby geodezyjnej i kartograficznej.
Infrastrukturę techniczną systemu SIPWŚ ma stanowić konieczny do jego budowy sprzęt, oprogramowanie oraz zasoby danych przestrzennych. W zakresie oprogramowania systemu dla samorządowych beneficjentów projektu SIPWŚ zostaną dostarczone dedykowane rozwiązania oraz programy narzędziowe z zakresu SIP, usprawniające funkcjonowanie organizacji samorządowej, w tym usprawniające wydanie decyzji administracyjnych.
W ramach projektu planowane jest opracowane lub zmodernizowane zasobów danych przestrzennych, takich jak:
• baza metadanych dla wszystkich zasobów danych przestrzennych systemu,
• regionalna mapa numeryczna o skali opracowania 1:50 0000, oparta o dane zasobu numerycznej mapy VMapL2, sklasyfikowana i uszczegółowiona w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników projektowanego systemu,
• jednorodna baza danych map topograficznych o skali opracowania 1:10 000 w formacie rastrowym,
• numeryczna ortofotomapa dla obszarów zurbanizowanych i obszarów o szczególnym znaczeniu – o rozdzielczości terenowej 25 cm, w skali 1:10 000, stanowiąca podstawę budowy wydzielonych arkuszy TBD dla kluczowych rejonów województwa świętokrzyskiego,
• baza punktów adresowych,
• baza danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego województwa utworzona na podstawie materiałów źródłowych gmin i województwa.

Do efektów realizacji projektu należą między innymi:
1. Zapewnienie powszechnego dostępu do aktualizowanych, referencyjnych oraz tematycznych baz danych charakteryzujących Województwo Świętokrzyskie, w szczególności do baz danych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz województwa przez udostępnienie w sieci Internet metod oraz technik publikowania i udostępniania danych (portal mapowy),
2. Usprawnienie funkcjonowania administracji województwa, powiatu oraz gmin przez skrócenie czasu przygotowania decyzji, postanowień dla procedur administracyjnych odnoszących się do gospodarki przestrzennej o minimum 10%, dzięki wdrożeniu systemu.
Planowane jest stworzenie mechanizmów rozbudowy bazy danych tematycznych systemu o nowe zasoby informacji (danych) przestrzennej przez sukcesywne rozbudowanie bazy danych systemu o wyniki analityczne w zakresie nie mniejszym niż 20 nowych warstw danych rocznie od daty zakończenia wdrożenia systemu.

SIPWS.gif